Đợi tuần tháng tám cá ăn thề

Cổng đình Đông Viên, xã Đông Quang - một nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh của huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.
Cổng đình Đông Viên, xã Đông Quang - một nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh của huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.
Cổng đình Đông Viên, xã Đông Quang - một nơi thờ Tản Viên Sơn Thánh của huyện Ba Vì, TP.Hà Nội.
Lên top