Đổi mới sáng tạo để thương mại hóa các sản phẩm nghiên cứu

Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch Châu Văn Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn: KHCN
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch Châu Văn Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn: KHCN
Bộ trưởng Huỳnh Thành Đạt và Chủ tịch Châu Văn Minh ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2021 - 2025. Nguồn: KHCN
Lên top