Đổi mới công nghệ hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh tế xã hội