Nói hay đừng

Đời là thế

Khách sạn văn nghệ sĩ Hà Nội.
Khách sạn văn nghệ sĩ Hà Nội.