Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Nói hay đừng

Đời chẳng nợ ai