Doanh nghiệp sử dụng chỉ số sẵn sàng tiếp cận CMCN 4.0

Đoàn chuyên gia của VNPI và chuyên gia của tập đoàn TUV SUD làm việc theo chương trình đánh giá doanh nghiệp smart manufacturing bằng bộ chỉ số SIRI.
Đoàn chuyên gia của VNPI và chuyên gia của tập đoàn TUV SUD làm việc theo chương trình đánh giá doanh nghiệp smart manufacturing bằng bộ chỉ số SIRI.
Đoàn chuyên gia của VNPI và chuyên gia của tập đoàn TUV SUD làm việc theo chương trình đánh giá doanh nghiệp smart manufacturing bằng bộ chỉ số SIRI.
Lên top