“Đô thị và ký ức” - Nguyễn Thế Sơn: Một dự báo về mất kết nối?

Tập thể A2 Ngọc Khánh.
Tập thể A2 Ngọc Khánh.
Tập thể A2 Ngọc Khánh.