Đi và thấy

Điệp Sơn - Những chuyến đi bộ trên cát giữa biển

BÌnh minh trên đảo Phật Nằm.
BÌnh minh trên đảo Phật Nằm.