Diễn viên, nhà thiết kế Trần Nữ Yên Khê:Tôi nghĩ quốc tịch của tôi là con người tôi”