Điểm nhấn trong tuần: Không chỉ người giàu mới cần mua bảo hiểm