Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đi tìm bí mật Khmer Silk

Người thợ không dùng thoi. Sợi ngang được cuốn vào một chiếc đũa tre, đặt vào một đoạn trúc cho dễ đưa ngang khổ vải. 
Ảnh: Hoài Thanh
Người thợ không dùng thoi. Sợi ngang được cuốn vào một chiếc đũa tre, đặt vào một đoạn trúc cho dễ đưa ngang khổ vải. Ảnh: Hoài Thanh