Di sản ca trù - cung bậc thời gian

Nghệ nhân đàn đáy Vũ Văn Hồng, trên 90 tuổi, nay đã ra đi.
Nghệ nhân đàn đáy Vũ Văn Hồng, trên 90 tuổi, nay đã ra đi.
Nghệ nhân đàn đáy Vũ Văn Hồng, trên 90 tuổi, nay đã ra đi.
Lên top