Để thêm nhớ tiếc Thái Bá Vân

Chân dung Thái Bá Vân – Bùi Xuân Phái vẽ.
Chân dung Thái Bá Vân – Bùi Xuân Phái vẽ.