Ở chốn lao xao

Dạy thêm, mùi hôi và “quy hoạch vợ”...

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.
Khu đô thị Phú Mỹ Hưng.