Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đàn gà hè phố

Gà quê (Vietnam My Love, Bộ Ngoại giao xuất bản năm 2006)
Gà quê (Vietnam My Love, Bộ Ngoại giao xuất bản năm 2006)