Đại dịch COVID-19 - khúc ngoặt mới

Ngăn không cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam bằng việc thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại cửa khẩu.Ảnh: Đồ Nghệ
Ngăn không cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam bằng việc thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại cửa khẩu.Ảnh: Đồ Nghệ
Ngăn không cho dịch từ bên ngoài xâm nhập vào Việt Nam bằng việc thực hiện nghiêm công tác kiểm dịch tại cửa khẩu.Ảnh: Đồ Nghệ
Lên top