Cuộc đời Van Gogh

Chân dung tự họa với Mũ rơm (Self-Portrait with Straw Hat), tháng 8 - tháng 9 năm 1887, sơn dầu trên bìa cứng, 161⁄8 × 13 in. [41 × 33 cm]. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Chân dung tự họa với Mũ rơm (Self-Portrait with Straw Hat), tháng 8 - tháng 9 năm 1887, sơn dầu trên bìa cứng, 161⁄8 × 13 in. [41 × 33 cm]. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Chân dung tự họa với Mũ rơm (Self-Portrait with Straw Hat), tháng 8 - tháng 9 năm 1887, sơn dầu trên bìa cứng, 161⁄8 × 13 in. [41 × 33 cm]. Ảnh: Omega Plus cung cấp
Lên top