Công nghiệp tàu thủy Dung Quất vượt “bão” COVID-19

Đại Hùng 01 là giàn khai thác nửa nổi, nửa chìm duy nhất tại Việt Nam, được lai dắt từ phao số 0 vào dock của DQS.
Đại Hùng 01 là giàn khai thác nửa nổi, nửa chìm duy nhất tại Việt Nam, được lai dắt từ phao số 0 vào dock của DQS.
Đại Hùng 01 là giàn khai thác nửa nổi, nửa chìm duy nhất tại Việt Nam, được lai dắt từ phao số 0 vào dock của DQS.
Lên top