Khung cửa tư pháp

Con tạo xoay vần…

Trên chín tầng mây. Ảnh: HOÀI PHAN
Trên chín tầng mây. Ảnh: HOÀI PHAN