Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

City = thành phố?