Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Chuyện một di tích ở Đài Bắc

Bia đá bảng đồng tại di tích Bắc môn.
Bia đá bảng đồng tại di tích Bắc môn.