Chuyển đổi giới tính: Dễ đổi “hình”, không dễ đổi “tên”