Chơi ô ăn quan

Bức tranh lụa nổi tiếng “Chơi ô ăn quan” của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984).
Bức tranh lụa nổi tiếng “Chơi ô ăn quan” của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984).
Bức tranh lụa nổi tiếng “Chơi ô ăn quan” của danh họa Nguyễn Phan Chánh (1892-1984).
Lên top