Cuộc đời qua ảnh

Chợ nổi Ngã Năm

Ngã Năm, nơi giao thoa của 5 dòng sông.
Ngã Năm, nơi giao thoa của 5 dòng sông.