Chợ đường tàu - trông người lại ngẫm đến ta

Khi tàu đến.
Khi tàu đến.
Khi tàu đến.