CEO - Meeting lần thứ 9 năm 2021: Petrovietnam đẩy mạnh chuyển đổi số

Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chủ trì giao ban. Nguồn: Petrovietnam
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chủ trì giao ban. Nguồn: Petrovietnam
Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chủ trì giao ban. Nguồn: Petrovietnam
Lên top