Cascadeur, diễn viên Kim Dung: Chịu thương chịu khó