Cạn thu

Cánh muồng vàng (ảnh: needpix.com)
Cánh muồng vàng (ảnh: needpix.com)