Ca sĩ Bằng Kiều: “Tôi và vợ cũ cố giữ cho nhau sự tử tế...”