Điểm nhấn trong tuần

Cả cán bộ và người dân đều phải nâng cao nhận thức

Nhà cộng đồng, một trong những công trình do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ thông qua tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AVV), được người dân đồng tình ủng hộ, góp công sức làm và tiếp tục đề nghị được hỗ trợ.
Nhà cộng đồng, một trong những công trình do Ủy ban Châu Âu (EC) tài trợ thông qua tổ chức ActionAid tại Việt Nam (AVV), được người dân đồng tình ủng hộ, góp công sức làm và tiếp tục đề nghị được hỗ trợ.