Bóng trong “Bóng và Hình”

Cầu 2 - sơn dầu trên toan.
Cầu 2 - sơn dầu trên toan.
Cầu 2 - sơn dầu trên toan.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top