Bộ Khoa học và Công nghệ: Cắt giảm trên 90% sản phẩm hàng hóa phải kiểm tra trước thông quan

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh.
Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hoàng Linh.