Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Tác phẩm và dư luận

Bay cùng Phạm Phú Thái