HLV Lê Thụy Hải về Bình Dương:

Bắt được "bệnh" nhưng có chữa được "bệnh"?