Bảo tàng Louis Finot - thành công đầy ấn tượng của phong cách kiến trúc Đông Dương

Bản vẽ mặt phía Tây Bảo tàng Viện Viễn Đông Bác cổ do Charles Batteur, kiến trúc sư, thành viên của EFEO lập năm 1925.
Bản vẽ mặt phía Tây Bảo tàng Viện Viễn Đông Bác cổ do Charles Batteur, kiến trúc sư, thành viên của EFEO lập năm 1925.