Banjiha - giải pháp nhà ở cho người thu nhập thấp

"Banjiha" trước kia là một dạng hầm trú ẩn, mà 2/3 chìm dưới mặt đất. Ảnh: Naomi Ng
"Banjiha" trước kia là một dạng hầm trú ẩn, mà 2/3 chìm dưới mặt đất. Ảnh: Naomi Ng
"Banjiha" trước kia là một dạng hầm trú ẩn, mà 2/3 chìm dưới mặt đất. Ảnh: Naomi Ng
Lên top