Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

“Bằng Kiều khéo còn đa đoan hơn cả... Thúy Kiều!”