Bàn vận hành “liên hồ” chứa, nhưng chưa tính đến liên lưu vực sông