Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt

Bẩn và sạch