Ba nhà thơ dụng công dựng hình tượng Bác Hồ

Bác Hồ ở Việt Bắc - tranh sơn dầu, năm 1947, tác giả Diệp Minh Châu. 
Nguồn: “Tranh, tượng về Hồ Chủ Tịch. NXB Văn hóa. Trình bày: Trần Văn Cẩn
Bác Hồ ở Việt Bắc - tranh sơn dầu, năm 1947, tác giả Diệp Minh Châu. Nguồn: “Tranh, tượng về Hồ Chủ Tịch. NXB Văn hóa. Trình bày: Trần Văn Cẩn
Bác Hồ ở Việt Bắc - tranh sơn dầu, năm 1947, tác giả Diệp Minh Châu. Nguồn: “Tranh, tượng về Hồ Chủ Tịch. NXB Văn hóa. Trình bày: Trần Văn Cẩn
Lên top