500 hình ảnh về cuộc đời và tác phẩm của Leonardo Da Vinci

Cuốn sách khám phá di sản của người nghệ sĩ và những đóng góp to lớn của ông đối với các lĩnh vực đa dạng như nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật. 
Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Cuốn sách khám phá di sản của người nghệ sĩ và những đóng góp to lớn của ông đối với các lĩnh vực đa dạng như nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Cuốn sách khám phá di sản của người nghệ sĩ và những đóng góp to lớn của ông đối với các lĩnh vực đa dạng như nghệ thuật, khoa học và kỹ thuật. Ảnh: Omega Plus cung cấp.
Lên top