Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

34 năm vì dân làm trưởng thôn

Ông Cang đang dự toán kinh phí bêtông hóa đường giao thông.
Ông Cang đang dự toán kinh phí bêtông hóa đường giao thông.