34 năm vì dân làm trưởng thôn

Ông Cang đang dự toán kinh phí bêtông hóa đường giao thông.
Ông Cang đang dự toán kinh phí bêtông hóa đường giao thông.