Sẽ trưng bày máy bay của Công tử Bạc Liêu

Khu di tích "Công tử Bạc Liêu"
Khu di tích "Công tử Bạc Liêu"
Khu di tích "Công tử Bạc Liêu"