Du khách giật thót mình vì bị khỉ đột bất ngờ "cướp" áo