Đại bàng lao như tên bắn, giết chết hươu trên sông