Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đại bàng lao như tên bắn, giết chết hươu trên sông