Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc:

Yếu tố thời đại tác động tích cực đến hoạt động kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top