Bất hợp lý trạm thu phí BOT

Xuất siêu 1,15 tỷ USD trong tháng đầu năm