Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản Việt Nam đã đạt 20,6 tỉ USD