Xe cẩu húc nghiêng cột điện đường dây 220KV Hải Phòng – Đình Vũ