Xây mới cảng Liên Chiểu 32.000 tỉ đồng: Cần thiết đến mức nào?

Xây dựng Cảng Liên Chiểu để đưa Cảng Tiên Sa sang phục vụ du lịch là hướng đi mà Đà Nẵng vạch ra lâu nay.
Xây dựng Cảng Liên Chiểu để đưa Cảng Tiên Sa sang phục vụ du lịch là hướng đi mà Đà Nẵng vạch ra lâu nay.
Xây dựng Cảng Liên Chiểu để đưa Cảng Tiên Sa sang phục vụ du lịch là hướng đi mà Đà Nẵng vạch ra lâu nay.
Lên top